تبلیغات
حسینیه حضرت علی اکبر ((ع))
12:08 ق.ظ
2123
هــــفت "نصیــــحت" حکیـــمانـه از "امـــیرالـــمومنـــین حضرت علی "(ع)
هــــفت "نصیــــحت" حکیـــمانـه از "امـــیرالـــمومنـــین"(ع)

15435691764588061567.jpg


"امــــیرالــــمومنـــین امــــامـ علــــی{علـــیه‌السَّـــلام} در حــدیثـــی ارزشمـــند؛ "هـــفت نصیـــحت" و پــــند حکیـــمانــه و مــانــدگــار را بـــیان فـــرمــوده‌انــد.

1_ بــا "ســـكوت" بســـیار، "وقــار" انســـان بیشــتر شـــود،
2_ و بـــا "انصـــاف بــودن" , دوســــتان را فـــراوان كــــند،
3_ و بـا "بخشـــش" , "قــــدر" و "مــــنزلـــت" انـــسان بـالا رود،
4_ بــا "فــــروتنـــــی" ، "نعمـــت" كــامـــل شـــــود،
5_ بــا "پـــرداخـــتِ هـــزینـــه‌هــا" ، "بـــزرگــــی" و "ســـروری" ثــابـت گــردد،
6_ و "روشِ عــادلانـــه" ، "مــــخالـــفان" را درهــــم شكنـــد،
7_ و بــا "شكیبـــایــــی" در بــرابـــر "بــــی خـــرد" ، "یــارانِ" انســـان زیــاد گـردنـد.

طبقه بندی: سخنان بزرگان،