تبلیغات
حسینیه حضرت علی اکبر ((ع))

                

                                                               

      این اثر ادبی ، نثری بسیار شیوا و روان دارد و خود مقتلی کامل

      درمورد مصائب و رنج های دوران زندگانی بی بی دو عالم

حضرت ام المصائب زینب  کبری (س)  می باشد